FARNOST RYBÁŘE

‼️Veřejné bohoslužby pro 15 osob v kostele při dodržování stávajících hygienických předpisů jak je uvedeno níže.‼️
Bohoslužby také živě z farní kaple.
Možnost svátosti smíření v kostele při dodržování stávajících hygienických předpisů jak je uvedeno níže.
 

Nařízení Vlády ČR:

 

pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:

 1. bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,

 2. vbohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby

  dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů

  domácnosti,

 3. účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně

  dezinfikují ruce,

 4. účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),

  který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,

 5. rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou

  vodou a obdobné obřady,

 6. duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby,

  před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,

 7. délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně

  neprodlužuje,

 8. bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány

  kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),

 9. je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní

  bohoslužebný prostor;

stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

 
Nebo zde: www.mseonline.cz

 

Duchovní:


P. Romuald Štěpán Rob

Kontakt:

tel. 724 241 601, e-mail: kv-rybare@seznam.cz, Facebook: www.facebook.com/farnost.rybare

Kněze v naší farnosti zastihnete nejjednodušeji po kterékoliv bohoslužbě v sakristii kostela, čili v prostoře, kde probíhá obvykle příprava kněze a jeho asistence k bohoslužbám. Kdy jsou v kterém kostele bohoslužby, po nichž kněze snadno zastihnete, najdete na vývěskách, které jsou vždy u vchodových dveří kostela.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před mší svatou, po domluvě kdykoliv.

 

Adresa:

Římskokatolická farnost Karlovy Vary - Rybáře

IČ: 49750151

č.ú.: 107-3008310277/0100

nám. 17. listopadu 350/4

360 05 Karlovy Vary - Rybáře

 

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před mší svatou, po domluvě kdykoliv.

 

B O H O S L U Ž B Y - kostel Povýšení sv. Kříže

Pravidelně a o slavnostech také v 18.00:

• slavnost Panny Marie, Matky Boží (1. ledna)

• slavnost Zjevení Páně (6. ledna)

• svátek Uvedení Páně do Chrámu (2. února)

• slavnost Sv. Josefa (19. března)

• slavnost Zvěstování Páně (25. března)

• slavnost Nanebevstoupení Páně

• slavnost Těla a Krve Páně

• slavnost Narození Sv. Jana Křtitele (24. června)

• slavnost Sv. Petra a Pavla (29. června)

• slavnost Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna)

• slavnost Všech svatých (1. listopadu)

• slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie (8. prosince)

• slavnost Vigilie Narození Páně (24. prosince)

• slavnost Narození Páně (25. prosince)

Pro vánoce, půst a velikonoce je speciální uveřejňovaný rozpis bohoslužeb.

 

Neděle   9.00 mše svatá
Úterý 18.00 mše svatá
Pátek 18.00 mše svatá

Rybáře – kostel Povýšení sv. Kříže

Pseudorománský farní kostel Povýšení sv. Kříže byl postaven v letech 1904-1906 staviteli Norbertem a Aloisem Sichertovými z Rybář podle plánu K. Schadena z vrchního stavebního úřadu v Praze na volném prostranství uprostřed rozrůstající se obce Rybáře (Fischern). Nový kostel tehdy nahradil již nedostačující středověkýkostel sv. Urbana na Kapellenbergu nad obcí.

Neorientovaná pseudorománská bazilika z pálených cihel tvořená hlavní lodí s užším obdélným presbytářem krytou sedlovou střechou s pálenou krytinou s úzkými postranními loděmi s pultovými střechami je zakončena trojapsidálním závěrem. Sakristie kostela spolu s protějškovou postranní kaplí dodává stavbě podobu kostela s příčnou lodí na půdorysu ve tvaru kříže. Při jihozápadním nároží vstupního průčelí kostela stojí připojena hranolová zvonová věž s lichoběžníkovými štíty na všech stranách s kruhovými hodinami, završená plechovou osmibokou jehlancovou střechou. Výmalba interiéru kostela od V. Hartmanna pochází z roku 1948.
Vnitřní zařízení kostela pochází z doby vzniku z roku 1906, provedené J. Krejčíkem podle návrhu A. Cechnera. V kostele je umístěna také část barokního inventáře ze zrušeného kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru ve Vojenském újezdu Hradiště. Jsou to sochy sv. Augustina a sv. Ambrože z 1. poloviny 18. století, které dnes stojí u hlavního oltáře. Z téže doby pak také socha Piety a figurálně zdobená křtitelnice. Dále obrázek Vzkříšení na měděném plechu ze 17. století a dva oltářní obrazy patrně se sv. Terezou a sv. Václavem z 2. poloviny 18. století.

Severně kostela stojí obdélná dvoupatrová budova fary z roku 1905.

 

Použitá literatura:

Gnirs, A. 1933 : Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad, Praha, 35
Poche, E. a kol. 1980 : Umělecké památky Čech 3 (P-Š), Praha, 269

 

Děkujeme autorům webu www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/ za text, který je výše uveden. 

 
 

Fotogalerie: Farnost Rybáře

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela Sv. Maří Magdaleny Děkanství Karlovy Vary nám. Svobody 217/2
Karlovy Vary
360 01
Tel.: 728 893 447
P. Miroslav Chlupsa O.Cr.
dekanstvi.kv@centrum.cz